2012_sierpien_29_front_1Sprawa nieudzielenia akredytacji Szkole Średniej w Trokach nabiera tempa. Dnia 31 marca 2014 r. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny (dalej: Sąd) przychylił się do przygotowanego przy pomocy Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) wniosku Szkoły Średniej w Trokach o zastosowanie tymczasowych środków zapobiegawczych. O dotychczas podjętych działaniach w sprawie i planach Rady już pisaliśmy.

EFHR przypomina, że Rada Samorządu Rejonu Trockiego (dalej: Rada) przygotowała projekt przekształcenia struktury wewnętrznej Szkoły Średniej w Trokach oraz szkoły w Połukniu. W przedstawionym projekcie zaplanowano od 1 września 2014 r. zaprzestać w nich kształcenia na poziomie szkoły średniej i naboru uczniów do klasy 11 – tej.

W swoim orzeczeniu z dnia 31 marca 2014 r. Sąd zaznaczył, że w związku z wniesioną jeszcze w styczniu skargą szkoły o bezprawne nieudzielenie przez Radę akredytacji, będzie on musiał rozstrzygnąć, czy decyzja Rady była słuszna. W przypadku gdyby skarga szkoły została uznana za zasadną, Rada musiałaby raz jeszcze głosować w sprawie udzielenia akredytacji. Jej udzielenie nie byłoby już jednak możliwe ze względu na rozpoczęty proces przekształcania szkoły i brak skompletowanej klasy 11 (dzieci uczyłyby się w innych placówkach rejonu). Przypominamy, że spełnienie wymogu posiadania minimalnej liczby uczniów w klasie 11- tej jest jednym z kryteriów uzyskania akredytacji. W związku z tym Sąd przychylił się do wniosku Szkoły o zastosowanie tymczasowych środków zapobiegawczych, które zakazały m.in. nie organizowania naboru do klasy 11 – tej.

Postanowienie Sądu o zastosowaniu tymczasowych środków ochronnych zostało 9 kwietnia, w imieniu Rady, zaskarżone przez mera rejonu trockiego. Zdaniem skarżącego, sąd formalnie i powierzchownie rozpatrzył wniosek szkoły i dlatego orzeczenie powinno zostać anulowane. Sprawa skargi Rady została więc skierowana do Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas).

Warto zaznaczyć, że dnia 3 kwietnia w Radzie odbyło się głosowanie w sprawie kompletowania klas w Szkole Średniej w Trokach. Decyzją radnych szkole przyznano prawo naboru uczniów do klasy 11- tej w przyszłym roku szkolnym. Natomiast głosami przeciw 12 z 21 radnych podjęto decyzję o przełożeniu głosowania w sprawie przyznania prawa do akredytacji.

Zdaniem EFHR, orzeczenie w sprawie zastosowania tymczasowych środków zapobiegawczych oraz przyznanie prawa naboru jest cząstkowym sukcesem na drodze do wykazania nieuzasadnionego nieudzielenia przez Radę akredytacji Szkole Średniej w Trokach. Powstrzymało ono ewentualne przyjęcie i realizację przygotowanego przez Radę projektu przekształcenia struktury wewnętrznej szkoły, co doprowadziłoby w przyszłości do jej zamknięcia.

Będziemy informować o dalszym przebiegu sprawy i decyzji Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego rozstrzygającej, czy Rada Samorządu Rejonu Trockiego słusznie nie udzieliła szkole akredytacji.

EFHR