Litwa ratyfikowała Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej w dniu 10 listopada 1998 r., dlatego zobowiązana jest do przekazywania okresowych raportów krajowych z wyszczególnieniem sytuacji w kraju. Niestety, Litwa nie wywiązała się ze swojego obowiązku.

Raport Litwy miał być omówiony i zbadany przez komitet ekspertów, a mianowicie przez Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) w ramach IX-X cyklu sprawozdawczego. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął w dniu 9 stycznia br. Z tego powodu sesje dyskusyjne na temat Litwy musiały zostać przeniesione na następny rok. To już nie pierwszy raz, gdy Litwa nie przestrzega obowiązku sprawozdawczego, wynikającego z konwencji międzynarodowych. Litwa wielokrotnie nie przekazywała Radzie Europy sprawozdania dotyczące wdrożenia Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, natomiast ostatni raport z czwartego cyklu jest spóźniony o 8 miesięcy. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) potępia tę sytuację i wyraża niezadowolenie, ze dyskusja zostanie przeniesiona na następny rok.