Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie


Szkolenia organizowane przez Polonijne Centrum Nauczycielskie są adresowane do czynnych nauczycieli polonijnych.

Szkolenia organizowane w kraju

Szkolenia organizowane za granicą

Szkolenia on-line

Szkolenia dla nauczycieli polonijnych w technologii e-learning prowadzone są po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń. O rozpoczęciu zajęć powiadomimy zainteresowane osoby e-mailem. Cykl szkolenia trwa 10 tygodni co stanowi równoważność 30 godzin dydaktycznych, prowadzonych w warunkach stacjonarnych. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Wypełnij Zgłoszenie 

SZKOLENIA ON-LINE

 1. Czytanie ze zrozumieniem. Szkolenie dla nauczycieli pracujących z uczniami powyżej 12. roku życia.
 2. Elementy dydaktyki nauczania języka polskiego dla nauczycieli języka i kultury polskiej za granicą.
 3. Metodyka nauczania języka polskiego jako języka obcego/drugiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 4. Propedeutyka logopedii dla nauczycieli uczących języka polskiego i kultury polskiej poza Polską. Część I
 5. Elementy logopedii ogólnej. Część II
 6. Historia Polski na tle historii powszechnej – dla nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego poza granicami kraju.
 7. Najnowsza historia Polski – kurs dla nauczycieli pracujących poza granicami kraju.
 8. Polacy w dziejach i kulturze świata – biografia jako element nauczania historii i kultury w pracy nauczyciela poza granicami Polski.
 9. Polska a proces integracji europejskiej – elementy edukacji europejskiej dla nauczycieli pracujących poza granicami kraju.
 10. Historia Polski z elementami geografii – kurs dla nauczycieli języka i kultury polskiej poza granicami kraju.
 11. Historia kultury i obyczajów polskich dla nauczycieli uczących języka polskiego i kultury polskiej poza Polską.
 12. Muzyka polska na przestrzeni wieków.
 13. Elementy public relations i komunikowania się dla nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej za granicą
 14. Zachowania asertywne oraz komunikacja werbalna i niewerbalna jako podstawy kompetencji psychologicznych nauczyciela
 15. Dydaktyka nauczania zdalnego dla nauczycieli języka i kultury polskiej za granicami Polski. Część I
 16. Dydaktyka nauczania zdalnego dla nauczycieli języka i kultury polskiej za granicą. Część II
 17. Techniki teleinformatyczne w nauczaniu języka polskiego i kultury polskiej poza granicami kraju