Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją utworzoną w 2010 na Litwie. Powstała w odpowiedzi na ogromny wzrost nadużyć i naruszeń w zakresie praw człowieka i mniejszości narodowych na Litwie zaobserwowanych od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej.

EFHR udziela bezpłatnej pomocy prawnej

Oferujemy bezpłatną pomoc prawną każdemu, kto został ofiarą dyskryminacji i naruszeń praw człowieka w życiu zawodowym lub prywatnym, bądź jest świadkiem takich naruszeń (np. gdy stroną jest urząd lub pracodawca). Pomoc obejmuje konsultacje, sporządzenie dokumentów prawnych, a także prowadzenie spraw w sądach lub innych instytucjach. Pomoc prawną udzielają profesjonalni prawnicy EFHR oraz adwokaci z renomowanych kancelarii prawnych, z którymi współpracuje Fundacja.

Konsultacje na temat praw człowieka udzielane są także związkom zawodowym i innym osobom prawnym.

EFHR nie działa w zakresie zwrotu ziemi osobom fizycznym czy rozstrzygania konfliktów pomiędzy osobami fizycznymi.

EFHR dba o edukację i informowanie społeczności o prawach człowieka

Fundacja organizuje bezpłatne szkolenia na temat ochrony praw człowieka, przystosowane do potrzeb uczniów, prawników oraz innych zainteresowanych osób. Wykłady prowadzą profesorowie, naukowcy z tytułem doktora oraz profesjonalni prawnicy. Uczestnictwo w nich potwierdzane jest certyfikatem. Nasza organizacja aktywnie reaguje na zaproszenia wyższych uczelni do prowadzenia wykładów na temat dyskryminacji, prawach człowieka czy działalności organizacji non-profit.

Sporządzamy i rozpowszechniamy ulotki i broszury dotyczące praw człowieka, dyskryminacji oraz praw mniejszości (w sposób przystępny dla osób bez wykształcenia prawniczego). Informację podajemy na najbardziej aktualne tematy, identyfikując możliwe naruszenia praw człowieka oraz podając korzystną instrukcję, jak należy działać w konkretnych sytuacjach i gdzie się zwracać, gdy osoba zostaje ofiarą bądź świadkiem dyskryminacji.

EFHR organizuje wyjazdy do oddalonych od stolicy rejonów

Pomimo dynamicznej globalizacji, dotychczas nie wszędzie warunki dostępu do internetu, a więc także do bezpłatnej pomocy prawnej i informacji o ich prawach, są jednakowe. EFHR zapewnia pomoc prawną oraz materiały edukacyjne na temat praw człowieka w rejonach oddalonych od stolicy. Podczas wyjazdów z namiotem EFHR nie tylko zapoznaje innych z działalnością Fundacji, ale także bezpośrednio stara się dotrzeć do ludzi i udzielić informacji o możliwościach aktywnej obrony swoich praw.

EFHR monitoruje media i internet

Wypowiedzi i komentarze, nawołujące do nienawiści oraz dyskryminacji, umieszczane na forach internetowych, są niezgodne z prawem oraz karane wedługkodeksu karnego. EFHR aktywnie monitoruje cyberprzesteń w poszukiwaniu takich wpisów. Wobec takiego typu naruszeń (komentarzy nawołujących do dyskryminacji) EFHR składa liczne wnioski do organów ścigania o wszczęcie śledztwa. Wygrane sprawy oraz wymierzone kary potwierdzają stanowisko EFHR, iż państwo nie może bezczynnie przyglądać się
narastającej fali nienawiści w świecie wirtualnym. Niezgodne z prawem są także artykuły w mediach, które obrażają, podają informację niezgodną z rzeczywistością lub błędnie interpretują badania i statystyki. W zależności od charakteru naruszenia, EFHR składa wnioski oraz skargi do odpowiednich instytucji o rozpatrzenie możliwych odstępstw od etyki dziennikarskiej, prosimy również o sprostowanie błędnej lub stronniczej informacji.

Dyskryminujące oferty pracy

Coraz częściej EFHR zauważa oferty pracy mające charakter dyskryminujący. Pracodawcy w ogłoszeniach wskazują na konkretne wymogi związane z płcią, orientacją seksualną, niepełnosprawnością, wiekiem, rasą, przynależnością etniczną, narodowością, religią, językiem, pochodzeniem, statusem społecznym oraz przekonaniami i nie potrafią takiego zachowania uzasadnić. Gdy charakter pracy nie wymaga specjalnych zdolności, takiego typu oferty i kryteria są niezgodne z prawem. Reagując na takie naruszenia, EFHR składa liczne skargi do Litewskiego Rzecznika Równych Możliwości.

EFHR współpracuje:
  • z wolontariuszami i praktykantami z całego świata. Działając na zasadzie non-profit, EFHR ceni każdego, kto przyczynia się do wspólnych zmagań i walki z dyskryminacją. Prawnikom, dziennikarzom, filologom i innym zaangażowanym osobom EFHR oferuje możliwość zdobycia doświadczenia poprzez działanie na rzecz ochrony praw człowieka. EFHR w ramach wolontariatu umożliwia uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach zagranicą oraz nawiązanie kontaktu
  • z międzynarodowymi organizacjami; z międzynarodowymi organizacjami, poszukując partnerów z innych państw. Obecnie EFHR ściśle współpracuje z UNITED, Sillamäe Society for Child Welfare z Estonii, Connect Art, Rumuńskim Instytutem do badań mniejszości narodowych, Europejskim Centrum do Spraw Mniejszości Narodowych itd. Na zlecenie Rady Europy EFHR opracowała np. bezpłatną polską i litewską wersję edukacyjnej broszury Rady Europy pt.: „Prawa i wolności w praktyce”, która bogato ilustruje Europejską Konwencję Praw Człowieka;
  • z kancelariami adwokackimi i ekspertami prawa oznaczaobustronną wymianę doświadczeń oraz profesjonalną pomoc prawną.
EFHR i media

Aktywna działalność EFHR odbija się szerokim echem w mediach na Litwie i poza jej granicami. Wywiady dla mediów (prasa, radio i telewizja), liczne notatki prasowe na stronie internetowej Fundacji i w mediach sprzyjają rozpowszechnianiu informacji o prawach człowieka i naszej działalności.

Z własnej inicjatywy EFHR tłumaczy na język angielski i publikuje na stronie www.media.efhr.eu najbardziej aktualne artykuły o mniejszościach narodowych na Litwie.

Czekamy na kontakt od Ciebie w szczególności, jeżeli:
  • potrzebujesz pomocy prawnej;
  • szukasz informacji lub masz pytania na tematprawach człowieka;
  • chcesz zaprosić EFHR do swego rejonu, organizacji,instytucji, wsi lub uczelni;
  • zauważyłeś wpis nawołujący do dyskryminacjibądź ofertę pracy niezgodną z prawem;
  • chcesz współpracować z EFHR.