Traktaty międzynarodowe

Umowy wielostronne:

 1. Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – 1975 r.
 2. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego – 1985 r.
 3. Europejska Konwencja o Funkcjach Konsularnych – 1967 r.
 4. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – 1950 r.
 5. Jednolity Akt Europejski – 1987 r.
 6. Karta Atlantycka – 1941 r.
 7. Karta Narodów Zjednoczonych – 1945 r.
 8. Konwencja Haska o Ochronie Dóbr Kulturalnych w Razie Konfliktu Zbrojnego – 1954 r.
 9. Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Konsularnych – 1963 r.
 10. Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych – 1961 r.
 11. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – 10 grudnia 1948 r.
 12. Statut Rady Europy – 1949 r.
 13. Traktat Amsterdamski – 1997 r.
 14. Traktat Lizboński – 2007 r.
 15. Traktat Nicejski – 2001 r.
 16. Traktat Północnoatlantycki – 1949 r.
 17. Traktat Wersalski – 1919 r.
 18. Traktat z Maastricht – 1992 r.
 19. Traktaty Rzymskie (EWG i EURATOM) – 1957 r.
 20. I Konwencja genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych – 12 sierpnia 1949 r.
 21. III Konwencja genewska o traktowaniu jeńców wojennych 12 sierpnia 1949 r.
 22. IV Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny 12 sierpnia 1949 r.
 23. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 24. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
 25. KONWENCJA RAMOWA o ochronie mniejszości narodowych 
 26. European Charter for Regional or Minority Languages

Umowy dwustronne:

 1. Pakt Ribbentrop-Mołotow – 23 sierpień 1939 r.
 2. Traktat między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy – 17 czerwiec 1991 r.
 3. Traktat między RP a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy – 18 maj 1992 r.
 4. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony – 27 styczeń 1994 r.