• 2013/05/08

Sąd przyznaje rację EFHR w sporze ze Służbą Kontrolera ds Równego Traktowania

Sąd przyznaje rację EFHR w sporze ze Służbą Kontrolera ds Równego Traktowania

lgktDecyzja Służby Kontrolera ds Równego Traktowania (SKRT) jest sprzeczna z jej celami oraz zadaniami. Tym samym naruszyła w sposób oczywisty zakres swoich kompetencji. Tak wynika z orzeczenia Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie z dnia 6 maja 2013 r.. Sąd tym samym pozytywnie rozpatrzył skargę Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (dalej – EFHR).

17 września 2012 r. EFHR złożyła skargę do SKRT w sprawie dyskryminującego ogłoszenia zamieszczonego przez firmę „Rojus group” na portalu darbo.lt. W ogłoszeniu z dnia 19 sierpnia 2012 r. wynikało, że do pracy „zapraszane są dziewczyny zdolne do pracy i chcące zarobić”. Należy zauważyć, że art. 14 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy przewiduje zakaz wszelkiej bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji przy zatrudnieniu, prowadzeniu działalności na własny rachunek oraz wykonywania zawodu, w tym kryteriów selekcji i warunków rekrutacji, niezależnie od rodzaju działalności i na wszystkich szczeblach hierarchii zawodowej, włącznie z awansem zawodowym.

Art. 8 Ustawy RL o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn, wdrażający tę dyrektywę, przewiduje, że w ogłoszeniach o pracę, o przyjęciu do służby cywilnej lub w celu spełniania potrzeb edukacyjnych zakazuje się bezwzględnie wskazywania wymogów odnośnie pierszeństwa ze względu na płeć. Dla EFHR zaskarżone ogłoszenie o pracę, w sposób oczywisty naruszało te przepisy.

Niestety, decyzją z 12 listopada 2012 r. SKRT umożyła dochodzenie wskazując na brak obiektywnych danych o dokonanym naruszeniu. SKRT zarzucała EFHR, iż nie miała w sprawie interesu prawnego. Według SKRT osoba prawna, nawet w sytuacji, gdy podejmuje działania w dziedzinie praw człowieka, koniecznie powinna reprezentować osobę fizyczną, której prawa były naruszone.

Niezgadzając się z takim postanowieniem, EFHR, reprezentowana przez pomocnika adwokata Ewelinę Baliko, złożyła skargę do Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie, z prośbą o unieważnienie decyzji SKRT oraz zobowiązania SKRT do rozpatrzenia skargi EFHR w sprawie dykryminującego ogłoszenia.

Fundacja zwracała szczególną uwagę na to, że stanowisko SKRT jest niezgodne nie tylko z aktami prawnymi, lecz również z orzecznictwem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. ETS po rozpatrzeniu prośby brukselskiego Sądu Pracy o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie C-54/07 wyjaśnił, że występowanie dyskryminacji pośredniej w takiej formie, nie wymaga zidentyfikowanego powodu, który by twierdził, że był ofiarą takiej dyskryminacji. […] W publicznych oświadczeniach, na podstawie których pracodawca informuje, że w ramach swojej polityki zatrudnienia, nie zatrudni pracowników poszczególnej rasy bądź pochodzenia etnicznego, w rozumieniu artykułu 8 części 1 Dyrektywy 2000/43 istnieje wystarczający powód do postawienia założenia o występowaniu dyskryminującej polityki zatrudnienia. Zatem pracodawca powinien udowodnić, że zasada równego traktowania nie została naruszona.

6 maja 2013 r. Okręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie przychylił sie w całości do skargi EFHR. W orzeczeniu Sąd uznał, że SKRT nie wzięła pod uwagę stanu faktycznego, nie wypowiedziała się na temat ewentualnej sprzeczności wspomnianego czynu z ustawami oraz z pozostałymi aktami prawnymi, nie zadecydowała jakie fakty lub dowody potwierdzają bądź zaprzeczają istotę naruszenia aktów prawnych. Dodatkowo Okręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie krytycznie ocenił stanowisko SKRT i przyznał, że każda osoba zarówno prawna, jak też fizyczna ma prawo do złożenia skargi do SKRT w sprawie naruszenie zasady równego traktowania.

Należy zauważyć, że niniejsza sprawa ma ogromne znaczenie nie tylko z powodu stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu swoich funkcji przez SKRT, ale również w tym aspekcie, że zostało rozstrzygnięte pytanie w kwestii możliwości zaskarżenia do sądu oświadczeń SKRT przez organizacje pozarządowe. Tym samym Sąd potwierdził, że dyskryminujące ogłoszenie o pracę jest samodzielnym naruszeniem prawa, nieodnoszącym się do konkretnej osoby poszkodowanej.

Służba Kontrolera ds Równego Traktowania ma prawo do odwołania sią od decyzji sądu w ciągu czternastu dni od dnia ogłoszenia decyzji.

 EFHR

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…