• 2014/07/17

Poprawki do projektu Ustawy o mniejszościach narodowych przyjęte

Poprawki do projektu Ustawy o mniejszościach narodowych przyjęte

m600Od 2010 r. nie ma na Litwie żadnej ustawy regulującej kwestie mniejszości narodowych.  Omawianie jej założeń  było nie raz wprowadzane do porządku obrad i w ostatniej chwili usuwane. 17 lipca 2014 roku zapadły istotne decyzje w tej sprawie, różniły się jednak od oczekiwanych.

Na ostatnim posiedzeniu wiosennej sesji Sejm przyjął projekt Ustawy o mniejszościach narodowych, wykreślając z niego uprzednie założenia dotyczące tablic dwujęzycznych z nazwami ulic w miejscowościach zamieszkałych przez znaczącą ilość osób należących do mniejszości narodowej.

Za poprawkami głosowało 82 posłów, 7 było przeciwko, 11 wstrzymało się od głosu.  Propozycji tych nie poparli przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i część posłów z Partii Pracy. Poprawki przewidują, iż organizacje i wspólnoty mniejszości narodowych będą mogły używać nazw swoich organizacji w języku ojczystym, obok nazw w języku państwowym. Zaakceptowano także propozycję dotyczącą możliwości zwracania się przez przedstawicieli mniejszości narodowych do instytucji i organizacji w swoim języku ojczystym. Te natomiast powinny zagwarantować prowadzenie dokumentacji w języku państwowym. Z projektu wykreślono jednak założenia dotyczące dwujęzycznych tablic.

Jak już nie raz zwracaliśmy uwagę, zgodnie z obowiązującym na Litwie prawem, wywieszanie dwujęzycznych tabliczek z nazwami ulic jest łamaniem przepisów prawnych. Powołując się na Ustawę o języku państwowym (Valstybinės kalbos įstatymas),  art. 17 jednoznacznie stwierdza, iż publiczne nadpisy w Republice Litewskiej muszą być zapisane w języku państwowym. W związku z tym, na osoby wywieszające wyżej wspomniane tabliczki nakładane są, często bardzo wysokie, kary finansowe. Jest to sprzeczne ze zobowiązaniami międzynarodowymi, jakie przyjęła na siebie Litwa ratyfikując Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych. Art. 11§3 niniejszej Konwencji stanowi, że „w rejonach tradycyjnie zamieszkałych przez znaczącą ilość osób należących do mniejszości narodowej Strony będą starać się, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym także (tam gdzie to stosowne, umowami z innymi państwami oraz przy uwzględnieniu ich specyficznych (warunków, umieszczać również w języku mniejszości, tradycyjne nazwy lokalne, nazwy ulic |i inne oznakowania topograficzne o charakterze publicznym, jeśli istnieje tam wystarczające zapotrzebowanie na takie oznakowania”.

Przyjęte poprawki raz jeszcze potwierdzają, iż Litwa nie ma na celu pełnego wdrożenia do prawa, w tym do Ustawy o mniejszościach narodowych założeń Konwencji Ramowej o Ochronie Praw Mniejszości Narodowych. Ustawa będzie fasadą, za którą nadal będą kryć się nadal nieuregulowane, ale ważne dla mniejszości narodowych, sprawy (m.in. umieszczanie dwujęzycznych tablic. Więcej o tym).

Planowane przyjęcie Ustawy o mniejszościach narodowych odbędzie się podczas jesiennej sesji sejmu. Jednakże przyjęcie jej w proponowanym dzisiaj brzmieniu nie będzie w odpowiedni sposób chroniło praw mniejszości narodowych. EFHR liczy, że do tego okresu w projekcie zaproponowane zostaną odpowiednie zmiany, które będą uwzględniać prawa i interesy mniejszości narodowych, a nie tylko państwa litewskiego, dążącego do zachowania swojej tożsamości, której wydaje się, że zagrażają dzisiaj prawa mniejszości narodowych.

EFHR

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…