• 2015/02/20

Aktualna wersja przewodnika o kryteriach dopuszczalności postępowania przed ETPCz

Aktualna wersja przewodnika o kryteriach dopuszczalności postępowania przed ETPCz

39f9677ad87a8484e4080f288940af08Rada Europy opublikowała zaktualizowaną wersję „Praktycznego przewodnika o kryteriach dopuszczalności postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”.

O zmianach w Regulaminie Trybunału zaostrzających warunki składania skarg, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., pisaliśmy tutaj. Zaktualizowana wersja przewodnika zawiera poprawki przyjęte na posiedzeniach plenarnych sędziów Trybunału z kwietnia i czerwca 2014 r. Zmiany te miały charakter proceduralny i dotyczyły wyboru Prezesa Trybunału, jego zastępców oraz przewodniczących poszczególnych sekcji, a także Sekretarza Trybunału. Nie wprowadzono natomiast żadnych zmian w warunkach składania skarg indywidualnych. Regulamin w nowej wersji obowiązuje od 1 lipca 2014 r.

Warto jednak podkreślić, że dość istotną zmianę w postępowaniu przed ETPCz wprowadzi Protokół nr 15, który został uchwalony w 2013 roku, ale do tej pory nie wszedł życie. Protokół wprowadza istotne zmiany w Konwencji dotyczące toku postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka polegające przede wszystkim na skróceniu sześciomiesięcznego terminu na wniesienie skargi indywidualnej do czterech miesięcy oraz zniesieniu możliwości sprzeciwienia się przez strony postępowania decyzji Izby Trybunału o zrzeczeniu się jurysdykcji na rzecz Wielkiej Izby. Zmodyfikowany zostanie także art. 35 ust. 3 pkt b Konwencji, z którego usunięto drugi warunek dopuszczalności skargi w przypadku braku uszczerbku ze strony skarżącego. Protokół zakłada wprowadza także zasadę, że kandydaci na sędziów Trybunału w momencie nominacji przez państwa członkowskie nie mogą być starsi niż 65 lat. Ponadto, na mocy Protokołu nr 15 do preambuły Konwencji zostanie dodany ustęp, w którym zawarte zostanie odniesienie do zasady subsydiarności mechanizmu ochrony stworzonego przez Konwencję oraz do doktryny marginesu uznania państwa oraz obowiązku państwa do urzeczywistnienia praw i wolności zawartych w Konwencji

Zmiany te mają na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowania przed Trybunału. Protokół nr 15 wejdzie w życie dopiero po ratyfikacji przez wszystkie państwa-strony Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Jest częścią długofalowego procesu reformy Trybunału. Zarówno Polska jak i Litwa podpisały Protokół i rozpoczęły na początku 2015 r. proces ratyfikacji.

EFHR

1.1 MiB
669 Downloads

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…