European Parliament

W dniu 17 kwietnia b.r  intergrupa do spraw Tradycyjnych Mniejszości, Społeczności Narodowych i Językowych Parlamentu Europejskiego zatwierdziła Manifest Strasburski (The Strasbourg Manifesto), dotyczący ochrony mniejszości narodowych i języków w obrębie Unii Europejskiej. W dokumencie najwięcej uwagi poświęcono głównym problemom i przedstawiono zalecenia w ich rozwiązaniu, między innymi:

  • zastosowanie zainicjowanej w Europie strategii ramowej, dotyczącej mniejszości narodowych i  językowych, wzorowanej na strategii stosowanej w przypadku mniejszości romskiej;
  • ustalenie efektywnego mechanizmu monitorującego i zapewniającego fundamentalne i nabyte prawa mniejszości, zarówno państw kandydujących, jak i państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • przyjęcie gruntownego i prawnie wiążącego Unię Europejską systemu ochrony mniejszości narodowych, regionalnych grup językowych i konstytucyjnych regionów, który byłby uzupełnieniem funkcjonującego mechanizmu;

Autorzy Manifestu podkreślają, że ochrona mniejszości narodowych, regionalnych i językowych w powiększonej Unii Europejskiej jest narażona na problemy, które nie dadzą rozwiązać się jedynie przez walkę z ksenofobią i dyskryminacją, lecz przez uchwalanie konkretnych ustaleń i regulacji językowych, kulturowych, społecznych. Komisja Europejska jest zachęcana do angażowania się w szukanie demokratycznych środków do rozwiązywania konfliktów pomiędzy mniejszościami narodowymi i Stronami (czyli państwami narodowymi), jeśli nie może dojść do obustronnego albo wewnętrznego rozwiązania problemu.

Członkowie Parlamentu Europejskiego przypominają również, że państwa, które ratyfikowały Konwencję Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, powinny niezwłocznie dostosować się do zaleceń Komitetu Ministrów, opartego na raporcie Komitetu Doradczego w sprawie Konwencji Ramowej i Komitetu Ekspertów do spraw karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

250.7 KiB
715 Downloads
Szczegóły...

EFHR