• 2013/09/12

Rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywająca do ochrony języków europejskich w UE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywająca do ochrony języków europejskich w UE

parlament_europejski_strasburg_wp_anDnia 11 września 2013 roku Parlament Europejski (PE) przyjął rezolucję w sprawie języków europejskich zagrożonych wymarciem oraz różnorodności językowej w Unii Europejskiej. Głównym celem przyjętego dokumentu jest ochrona i wspieranie dziedzictwa kulturowego i językowego Unii Europejskiej (UE) z pełnym uwzględnieniem różnorodności. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością odebrała przyjęcie wspomnianej rezolucji i w całości ją popiera licząc, że władze krajowe oraz odpowiednie instytucje państwowe odpowiedzą na zawarte w niej wezwania.

Zgodnie z art. 21 i 22 Karty praw podstawowych, do której odwołuje się rezolucja, UE szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową, a wszelkie próby wprowadzenia wyłączności danego języka stanowią ograniczenie i naruszenie podstawowych wartości Unii. W przyjętej rezolucji PE zauważył, że polityka niektórych państw i regionów stwarza zagrożenie dla zachowania języków istniejących na ich poszczególnych obszarach nawet jeżeli języki te nie należą do zagrożonych w kontekście europejskim. W związku z tym, PE wezwał UE i państwa członkowskie do pełnego zaangażowania się w ochronę i propagowanie niepowtarzalnej różnorodności dziedzictwa kulturowego i językowego Unii. Wzywa też rządy państw członkowskich do potępienia wszelkiej dyskryminacji językowej oraz przestrzegania zobowiązań powziętych wraz z przystąpieniem do Konwencji UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego zarówno na swoim terytorium, jak i w umowach międzynarodowych. Wzywa również państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do podpisania i ratyfikowania Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych (1992), czego Litwa nadal nie zrobiła oraz Ramowej konwencji na rzecz ochrony mniejszości narodowych (1995). Warto wspomnieć, że Francja i Grecja są jedynymi państwami członkowskimi UE, które nie ratyfikowały Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych.

W przyjętej rezolucji PE zwrócił również uwagę, że poszanowanie różnorodności językowej ma pozytywny wpływ na spójność społeczną, wzmacniając wzajemne zrozumienie, poczucie własnej wartości i otwartość, a także ułatwia dostęp do kultury oraz wzmaga kreatywność i zdobywanie kompetencji interkulturowych i przyczynia się do zacieśnienia współpracy pomiędzy krajami i narodami. EFHR uważa, że Litwa powinna zwrócić uwagę na swoje działania w tej sferze, gdzie przykładem konieczności wprowadzenia zmian jest między innymi pozbawienie np. mniejszości narodowej możliwości korzystania w języku ojczystym z informacji podawanych na oficjalnych stronach najważniejszych instytucji państwowych.

EFHR jest zdania, iż dbanie o języki zagrożone wymarciem jest równie ważne jak dbanie o języki mniejszości narodowych, co nieraz już podkreślała zwracając uwagę między innymi na konieczność wprowadzenia języków mniejszości narodowych jako pomocnicze w administracji, dwujęzycznych napisów ulic i miast czy też wspomnianych informacji na urzędowych stronach internetowych.

Warto wspomnieć, że zgodnie z danymi UNESCO, spośród 255 języków obecnie używanych w Europie, 128 jest uważanych za języki zagrożone, a 90 za języki „poważnie zagrożone”. EFHR liczy, że UE i jej państwa członkowskie opracują plany działania wspierające języki zagrożone wymarciem i podejmą niezbędne działania w celu wdrożenia ich w życie. EFHR oczekuje też, że uwzględniając istniejącą potrzebę oraz jej możliwe pozytywne konsekwencje dojdzie również do odpowiednich zmian w prawie Litwy zapewniających ochronę języków mniejszości.

Pełny tekst przyjętej rezolucji dostępny jest na stronie PE: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0350+0+DOC+XML+V0//PL

Pełny tekst Konwencji UNESCO z 2005 r. dostępny jest na stronie: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencje__deklaracje_raporty/Konwencja_o_ochronie_roznorodnosci_form_wyrazu_kulturowego.pdf

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…