• 2014/02/05

Dzieki EFHR została przyznana kara za dyskryminację w miejscu pracy

Dzieki EFHR została przyznana kara za dyskryminację w miejscu pracy

SONY DSC

Na wniosek Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Litewski Rzecznik Równych Możliwości (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) podjął decyzję o udzieleniu upomnienia dyrektor przedszkola z powodu dyskryminacji pracownika z powodu jej wieku oraz narodowości. Ponadto, Rzecznik zalecił samorządowi miasta Wilna dokonanie weryfikacji zasadności dalszego pełnienia funkcji przez obecnego dyrektora przedszkola.

Unia Europejska, a z nią też państwa członkowskie uznały walkę z dyskryminacją związaną z wiekiem za jedną z głównych zasad prawa unijnego. Zarówno na poziomie prawa unijnego jak też prawa krajowego RL istnieją przepisy, na podstawie których niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja, zarówno podczas zatrudnienia, jak i po podpisaniu umowy o pracę, bezpośrednia lub pośrednia ze względu na wiek.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz mająca moc prawną Karta Praw Podstawowych UE zakazują wszelkiej dyskryminacji ze względu na m.in. pochodzenie etniczne lub społeczne, język, przynależność do mniejszości narodowej lub wiek. Dodatkowo Karta  uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Ustawa RL o równym traktowaniu (LR Lygių galimybių įstatymas) przewiduje, że pracodawca, wdrażając zasadę równych szans, niezależnie od płci, rasy, narodowości, języka, pochodzenia, statusu społecznego, religii, przekonań lub poglądów, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, religii, musi podjąć kroki w celu zapewnienia, że pracownik lub urzędnik w miejscu pracy nie był molestowany lub nakłaniany do dyskryminacji.

Niestety nieraz dochodzi do naruszenia tych praw i osoba ze względu na swój wiek i narodowość jest odmiennie traktowana. Do Fundacji o pomoc prawną zgłosiła się obywatelka Litwy T. P., która doświadczyła dyskryminacji ze względu na swój wiek (65 lat) i narodowość (skarżąca należy do narodowości ukraińskiej). Wnioskodawczyni jest wychowawczynią w  wileńskim przedszkolu. Na podstawie zebranych dowodów udało sie wykazać, że dyrektor przedszkola przedszkola używając przemocy znęcała się i wyśmiewała, a także w sposób zastraszający i poniżający traktowała pokrzywdzoną. Nadużywając swoich pełnomocnictw dyrektor nieustannie próbowała zwolnić ją z pracy.

Litewski Rzecznik Równych Możliwości (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) przychylił się do argumentów EFHR, uznając zachowanie dyrektor przedszkola za dyskryminujące w stosunku do poszkodowanej. Fundacja cieszy się, że po raz kolejny udało się obronić prawa pracownika. Jest to kolejny dowód na to, że warto walczyć o swoje prawa.

Warto zaznaczyć, że Fundacja już od roku prowadzi kampanię przeciwko dyskryminującym ofertom pracy. Oferty zawierają w sobie różnego rodzaju dyskryminacje ze względu na płeć, wiek, narodowość, religię, język, pochodzenie, status społeczny lub na przekonania. Już od początku tej działalności są widoczne rezultaty prowadzonej kampanii. Pracodawcy otrzymują od Litewskiego Rzecznika Równych Możliwości ostrzeżenia.

Ponadto, EFHR sporządziła ulotkę informacyjną nt. praw i obowiązków pracodawcy i pracownika w trzech etapach, a mianowicie: podczas zawarcia umowy, w trakcie pracy oraz przy rozwiązaniu umowy o pracę. Ulotka jest dostępna na stronie http://www.efhr.eu/ulotki-efhr/ oraz w biurze siedziby EFHR.

Fundacja zachęca do zgłaszania informacji o anonsach o pracę, które mogą zawierać treści dyskryminacyjne, jak również o dyskryminacji w miejscu pracy. Szczególnie zachęcamy do pisania wniosków w sprawie dyskryminujących publikacji w prasie.

Dziękujemy wszystkim, którzy informują Fundację o tego typu ogłoszeniach i zachęcamy do współpracy.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…