• 2019/01/28

W ogłoszeniach o pracę nadal są przejawy dyskryminacji ze względu na płeć

W ogłoszeniach o pracę nadal są przejawy dyskryminacji ze względu na płeć

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ciągle monitoruje przestrzeń internetową oraz z pomocą Służby Rzecznika Równych Szans walczy z dyskryminującymi ofertami o pracę. Nie widać jednak większych zmian – niektórzy pracodawcy nadal dyskryminują ze względu na płeć lub wiek, a tym samym zmniejszają szanse na zatrudnienie.

W styczniu EFHR złożyła już 9 skarg do Służby Rzecznika Równych Szans. W tych ogłoszeniach widać przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, zarówno w tytule tego ogłoszenia, jak i w tekście, w formie rzeczownikowej („kucharka”, „sprzątaczka”, „pomoc kuchenna”, „florystka” itp.). Z jednej strony nadaje to priorytet kobietom, jednak to mężczyźni znajdują się w trudnej sytuacji, ogłoszenia te zniechęcają mężczyzn do ubiegania się o pracę i są bezpośrednio dyskryminowani ze względu na płeć. Z drugiej strony widać przejaw dyskryminacji wobec kobiet – stereotyp, że tylko kobiety mogą się zatrudnić jako sprzątaczki lub pracować w kuchni, podważa ich pozycję w społeczeństwie, a różnica między płciami się pogłębia.

Artykuł 29 Konstytucji Republiki Litewskiej głosi że wszystkie osoby są równe prawu, sądom i innym instytucjom państwowym lub urzędnikom; praw człowieka nie można ograniczać ani przyznawać przywilejów ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, status społeczny, wiarę, przekonania lub poglądy. Artykuł 7 Ustawy o równych szansach Republiki Litewskiej reguluje zobowiązanie pracodawcy do wdrażania równych szans w pracy: przy wdrażaniu równych szans pracodawca, niezależnie od płci, rasy, narodowości, języka, pochodzenia, statusu społecznego, wiary, przekonań lub wierzeń, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, pochodzenia oraz religii kandydata musi stosować te same kryterie wyboru i warunki, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 2 ust. 7 tej ustawy. Artykuł 11 tej samej ustawy zastrzega, że ​​w ogłoszeniach o pracę zakazuje się wymóg dotyczących płci, rasy, narodowości, języka, pochodzenia, statusu społecznego, przekonań, wierzeń lub przekonań, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, pochodzenia, religii.

Trzy najważniejsze punkty dotyczące ogłoszeń o pracę, które będą korzystne dla każdego pracodawcy:

  1. Zabrania się podawania kryteriów dających pierwszeństwo kandydatowi ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, religię, pochodzenie, status społeczny, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiarę lub poglądy, pochodzenie;
  2. Zabronione jest żądanie od osób poszukujących pracy informacji o ich stanie cywilnym, wieku, życiu prywatnym lub planach rodzinnych;
  3. Tytuły stanowisk, zawody i podobne nazwy muszą być wyrażane w kategoriach ogólnych w rzeczownikach rodzaju męskiego. W ogłoszeniach mogą zostać dodane rzeczowniki rodzaju zarówno męskiego, jak i żeńskiego.

EFHR ma na celu rozpowszechnianie przesłania informacji o szkodliwości dyskryminujących ogłoszeń o pracę i oczekuje od pracodawców zmniejszenia stronniczości i zapewnienia równego traktowania osób.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…