• 2012/08/03

Europejska Fundacja Praw Człowieka zaniepokojona bezczynnością wobec komentarzy

Europejska Fundacja Praw Człowieka nadal prowadzi kampanię przeciwko fali nienawiści w internecie na Litwie. W związku z tym Fundacja chce wyrazić zaniepokojenie niedostatecznie poważnym podejściem organów państwowych do spraw stanowiących czyny niezgodne z prawem i skierowane na podżegania do nienawiści wobec jakiemukolwiek narodowi, rasie, etnicznej, religijnej lub innej grupie osób.

Europejska Fundacja Praw Człowieka do Prokuratury Generalnej Litwy skierowała już 10 wniosków o wszczęcie postępowań karnych przeciwko autorowi komentarzy internetowych (występującego pod imieniem Katastrofijus), który otwarcie wzbudza i nawołuje do nienawiści wobec mniejszości polskiej na Litwie, nawołuje do przemocy przeciwko mniejszości polskiej oraz obraża naród polsk: „Lenkų tauta neturi teisės egzistuoti. Stalino 1945 m. sukurtą Lenkiją Vokietijos ir Lietuvos žemėse tarp Oderio ir Lazdijų su visa lenkų tauta būtina sunaikinti fiziškai, nes tai parazitai. Lenkija – silpna valstybiūkštė, visad nė nesigindama išnykinėjanti iš žemėlapio ir pastoviai vėl įkurinėjama Rusijos. Laikas galų gale baigti su ta lenkų tauta ir jos egzistavimu. Lenkų kalba – kiaulių slengas.” (tłum. „Naród polski nie ma prawa do egzystowania. Polskę, którą w 1945 r. założył Stalin, na ziemiach Niemiec i Litwy między Odrą a Łoździejami z całym narodem polskim koniecznie jest zniszczyć fizycznie, bo to są parazyty. Polska – słabe państewko, ciągle nawet bez walk znikająca z mapy i ciągle na nowo zakładana przez Rosję. Czas nareszcie zakończyć z tym narodem polskimi jego egzystowaniem. Język polski – slang świń.”); „(…) Lenkų tautą būtina sunaikinti, nekęsk lenkų tautos, tai mūsų priešai.” (tłum. (…) Naród polski koniecznie trzeba zniszczyć, nienawidź Polaków, to nasi wrodzy”)

Europejska Fundacja Praw Człowieka potępia działania autora komentarzy i uważa, że jego wypowiedzi są niezgodne z prawem Republiki Litewskiej, więc mają być karalne za podżeganie do nienawiści wobec mniejszościom narodowym zgodnie z art. 170 Kodeksu Karnego RL. Jednak prokuratury, do których Fundacja skierowała wnioski o ukaranie, dotychczas nie podjęły stosownych środków zmierzających do ukarania go. Fundacja chce zwrócić uwagę, że ta bezczynność jest niezgodna z aktami prawnymi Unii Europejskiej, głównie z Decyzją ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych oraz pozwala autorowi komentarzów i dalej bezkarnie naruszać godność innych, nawoływać do nienawiści, a nawet pozbawienia życia.

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/, http://kurierwilenski.lt/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-czlowieka-przeciwko-narastajacej-fali-nienawisci-w-internecie-na-litwie).

Kompania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka przeciwko narastającej fali nienawiści w internecie na Litwie przynosi pierwsze wymierne efekty w postaci wyroków sądowych (http://www.efhr.eu/2012/07/26/kolejny-sukces-ehfr-sad-apelacyjny-odrzucil-skarge-inspektora-etyki-dziennikarskiej-wobec-portalu-wilnoteka-lt/, http://www.efhr.eu/2012/04/16/kolejna-kara-za-komentarze/, http://www.efhr.eu/2012/03/15/pierwsza-kara-za-komentarze/,).

Zachęcamy wszystkich do informowania nas o artykułach lub komentarzach na stronach internetowych niezgodnych z prawem. Za pomoc z góry dziękujemy.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…