• 2013/07/18

Premier RL A. Butkevičius wprowadza w błąd cały naród litewski

Premier RL A. Butkevičius wprowadza w błąd cały naród litewski

Głowa Rządu Litewskiego nie ma żadnego pojęcia o panującej sytuacji dotyczącej ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka państwowego. Podczas swojej wizyty w Salonie Politycznym w Radiu Znad Wilii Premier powiedział: „Nie sądzę, że możliwy jest powrót do poprzedniej wersji ustawy oświatowej, kiedy to egzaminy z języka litewskiego i literatury były różne dla szkół litewskich i nielitewskich”. Ponadto, wiele kontrowersji wśród przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej wzbudziła wypowiedź, iż: „Ani abiturienci ani nauczyciele nie żądali przywrócenia starej Ustawy o oświacieˮ.

Na taką wypowiedź błyskawicznie zareagowało Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, które opublikowało następujące oświadczenie:

„Jesteśmy zbulwersowani kłamstwem Premiera. My, rodzice uczniów szkół z polskim językiem nauczania, od samego początku byliśmy przeciwni nowelizacji Ustawy o oświacie. Zebraliśmy 60 tys. podpisów z żądaniem odwołania nowelizacji Ustawy o oświacie z dn. 17 marca 2011 r., które złożyliśmy na ręce Prezydent, Premiera i w kancelarii Sejmu RL. Przeprowadziliśmy szereg akcji protestacyjnych. Wspólnie z komitetami strajkowymi w dniu 2 września 2011 roku nie puściliśmy swoich dzieci do szkoły, w ten sposób wyrażając swój protest przeciwko odgórnemu narzuceniu ujednoliconego egzaminu z języka państwowego. Wystosowaliśmy szereg pism z prośbą o wycofanie założeń ustawowych, które rażąco pogarszają sytuację naszych dzieci. (…)

Ponadto, w 2011 r. Uniwersytet Michała Romera oraz Instytut Pracy i Badań Socjalnych przeprowadził badania „Czy szkoły polskie na Litwie są gorsze od litewskich?”. Inicjatorem badania był ruch społeczny Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, a przeprowadził je dr Mirosław Szejbak wraz z zespołem badawczym. Badaniem zostały objęte szkoły sąsiadujące, polskie i litewskie, w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez ludność polską. Wyniki sąsiadujących szkół polskich i litewskich zanalizowano za pomocą metod statystyki opisowej. Zbadano tendencję centralną dwóch zbiorów, a mianowicie rankingów szkół polskich i sąsiadujących z nimi szkół litewskich. Średnia rankingów pięciu lat szkół polskich wyniosła 337,4, litewskich zaś 347,4. Mniejsza wartość oznacza lepszy ranking, czyli średnia wyników szkół polskich jest lepsza od szkół litewskich. Analiza sąsiadujących szkół wykazała, że w 57% przypadków w ciągu minionych 5 lat szkoła polska zajmuje lepsze miejsce od szkoły litewskiej. Tak więc teza o lepszej jakości przekazywanej wiedzy szkoły z państwowym językiem nauczania jest mitem, a nowa Ustawa o oświacie ma na celu zamknięcie szkoły dającej lepsze wykształcenie niż szkoła sąsiednia z państwowym językiem nauczania.

Rodzice polskich dzieci twierdzą, że język litewski jest językiem wyuczonym w odróżnieniu od Litwinów, dla których jest to język ojczysty.

Europejska Fundacja Praw Człowieka całkowicie popiera wyrażone przez rodziców niezadowolenie ponadto uważa, iż ujednolicenie egzaminu z języka państwowego bez wystarczającego na opanowanie nowego programu nauczania okresu przejściowego jest dyskryminujące i faktycznie pogarsza pozycję startową dzieci uczących się w szkołach mniejszościowych. Od 1 września 2011 roku uczniowie klas 11 i 12 w szkołach mniejszości narodowych zaczęły się uczyć języka litewskiego według tych samych programów, co uczniowie w szkołach litewskich. Już za dwa lata maturzystów szkół mniejszości czeka ujednolicony egzamin z języka litewskiego, czyli taki sam, jak dla maturzystów szkół litewskich. W konsekwencji dzisiejszy uczeń 10 klasy szkoły mniejszości narodowych będzie musiał zdawać egzamin maturalny na tym samym poziomie, co uczeń ze szkoły litewskiej. Oczywiste jest, że uczeń ze szkoły mniejszości narodowej nie jest w stanie w ciągu 2 lat przygotować się do egzaminu na takim samym poziomie, co uczeń ze szkoły litewskiej, ponieważ przez ostatnich 9 lat wszystkie przedmioty miał wykładane w języku mniejszości narodowej. Tym samym taki uczeń jest narażony na duże prawdopodobieństwo niezdania egzaminu oraz zaprzestania dalszej ścieżki edukacyjnej.

Warto zaznaczyć, że w 2011 r. Fundacji udało się zebrać ponad 2900 podpisów pod petycją w sprawie Ustawy o oświacie, która dyskryminuje mniejszości na Litwie (http://www.efhr.eu/2011/09/27/europejska-fundacja-praw-czlowieka-kieruje-kolejne-trzy-petycje-do-brukseli/).

Zdaniem EFHR  na Litwie nie przestrzega się międzynarodowych standardów, a najlepszym tego przykładem jest Ustawa o oświacie, która w sposób oczywisty jest sprzeczna z Dyrektywą Rady Europejskiej 2000/43/WE mająca wprowadzić w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. Dyrektywa 2000/43/WE ma zastosowanie w przypadku naszych dzieci, gdyż w art. 3 obejmuje zakresem przedmiotowym także edukację w sektorze publicznym.

Litwa, która 1 lipca br. na pół roku przejęła prezydencję w UE, nie może się pogrążyć w kłamstwach polityków, szczególnie gdy jest teraz bardziej widoczna zarówno w międzynarodowej prasie, jak również w UE. Taka postawa Premiera świadczy tylko o jego powierzchownym podejściu do rozstrzygnięcia problemu oraz kłamliwego stwierdzenia, iż ujednolicony egzamin się sprawdził.

EFHR udzieli pomocy prawnej każdemu, którego prawa zostały naruszone, szczególnie uczniów, którzy mieli trudności z tegorocznym egzaminem z j. litewskiego.

Czekamy na wiadomość od Ciebie!

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…