Wojna a prawo – postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości

Czym jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS)?  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), czasami nazywany Światowym Trybunałem, jest jednym z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozstrzyga spory między państwami zgodnie z prawem międzynarodowym i wydaje opinie doradcze w kwestiach prawnomiędzynarodowych. Jak wygląda procedura postępowania przed MTS?  Procedura pisemna, polega na przesłaniu Trybunałowi i stronom za pośrednictwem Sekretarza…