• 2013/11/08

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele” , Temat III: Unia Europejska (2)

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”	, Temat III: Unia Europejska (2)

Untitled-112Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia innowacyjny edukacyjny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, który ma za cel wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS). 

Przez 12 tygodni w piątkowych wydaniach “Kuriera Wileńskiego” będą ukazywały się artykuły z poszczególnych tematów WOS. Każdą środę o godz 17.40 tematy te będą przedstawiane na antenie radia “Znad Wilii”.

Po ukończeniu kursu uczestnicy rozwiążą test poprzez internet i będą mieli możliwość wygrać tablet, telefon komórkowy, iPod i inne nagrody! Wszyscy uczestnicy  otrzymają dyplomy.

Weź udział w projekcie! Bądź świadomym obywatelem! Formularz, regulamin i więcej informacji na stronie http://wos.efhr.eu/

TEMAT III : Unia Europejska (2)

            Unia Europejska (UE) obecnie jest nie tylko organizacją ekonomiczną – jest przede wszystkim  politycznym i gospodarczym ugrupowaniem demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować, budując dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów dobrowolnie przekazały Unii, tak, aby realizacja tych zamierzeń była możliwa. W ten sposób powstał jedyny w skali świata związek państw, który kojarzy ich interesy narodowe ze wspólnymi korzyściami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.

Obywatelstwom każdego państwa członkowskiego przysługuje się automatycznie obywatelstwo unijne. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje obywatelstwa własnego kraju. W praktyce obywatelstwo unijne oznacza, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do przemieszczania się, podejmowania pracy i zamieszkania w dowolnym miejscu UE. Kwalifikacje osób, które ukończyły studia uniwersyteckie trwające co najmniej trzy lata, są uznawane we wszystkich krajach Unii, co wynika z zaufania, jakim obdarzają się nawzajem państwa członkowskie UE. Obywatele Unii Europejskiej mogą podjąć pracę w sektorze świadczeń zdrowotnych, edukacji lub innych usług użyteczności publicznej (z wyjątkiem policji, sił zbrojnych itd.) w dowolnym kraju UE.  Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla wszystkich europejczyków. Teraz nie ma żadnych przeszkód w zatrudnianiu, na przykład, nauczyciela z Niemiec do nauczania języka niemieckiego w Wilnie lub zachęcanie młodego litewskiego absolwenta szkoły wyższej, aby starał się o przyjęcie na studia w Anglii.

Unia prowadzi również programy na rzecz promocji wymian edukacyjnych, aby młodzi ludzie mieli możliwość wyjazdu za granicę w celu odbywania szkoleń lub studiowania, nauki nowych języków i uczestniczenia w działaniach będących wspólną inicjatywą szkół lub uczelni w różnych krajach. Do najbardziej znanych programów należą: „Comenius” (edukacja szkolna, polegająca na wymianie młodzieży szkolnej z różnych państw członkowskich), „Erasmus” (wymiana studentów), „Leonardo da Vinci” (kształcenie zawodowe), „Grundtvig” (edukacja dorosłych) i „Jean Monnet” (kształcenie na poziomie szkół wyższych i badania na temat integracji europejskiej).

Inną zauważalną korzyścią obywatelstwa unijnego i przynależności do Unii Europejskiej jest możliwość swobodnego podróżowania wewnątrz Unii. Na mocy układu z Schengen zlikwidowano kontrole na większości granic wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi krajami Unii. Przed wyruszeniem w podróż w obrębie Unii Europejskiej obywatel UE może uzyskać od jego organów krajowych europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która pomaga pokryć koszty opieki medycznej w razie choroby w innym kraju. Również pod  względem ułatwienia mobilności obywateli UE duże znaczenie miało wprowadzenie do użytku banknotów i monet euro w 2002 r. Obecnie ponad dwie trzecie obywateli Unii zarządza swoimi finansami i oszczędnościami w euro. Dzięki podawaniu cen towarów i usług w euro, konsumenci mogą bezpośrednio porównywać ceny w poszczególnych krajach.

Oprócz tego, że obywatele UE mogą mieszkać i pracować w dowolnym kraju UE, przysługują im  również z tego tytułu szczególne prawa polityczne. Obecnie każdy obywatel UE – niezależnie od jego narodowości – ma prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, na terenie którego przebywa, oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Od grudnia 2009 r. każdy obywatel Unii ma również prawo do złożenia petycji do Komisji, aby ta przedstawiła wniosek ustawodawczy – pod warunkiem, że znajdzie on milion ludzi ze znaczącej  liczby krajów UE, którzy się pod nią podpiszą.

Dzięki temu, że jedną z podstawowych cech szczególnych Europy jest jej bogactwo języków, zachowanie tego bogactwa stanowi ważny cel UE. Prawodawstwo UE musi być dostępne we wszystkich 23 językach urzędowych, a każdy poseł do Parlamentu Europejskiego ma prawo posługiwania się własnym językiem w trakcie obrad parlamentu.

Unia Europejska jest zaangażowana również w ochronę praw obywatelskich poprzez wprowadzenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W Karcie Praw Podstawowych wyrażono podstawowe wartości Unii Europejskiej oraz prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne jej obywateli. Karta promuje także równość mężczyzn i kobiet oraz wprowadza takie prawa, jak: ochrona danych, zakaz praktyk eugenicznych i klonowania istot ludzkich, prawo do ochrony środowiska naturalnego, prawa dzieci i osób w podeszłym wieku oraz prawo do dobrej administracji.

Dbając o lepszą integrację państw członkowskich, Unia Europejska skupia się obecnie nie tylko na sprawach gospodarczych, ale również na sprawach związanych z kształceniem, obywatelstwem i kulturą.

Natomiast najważniejszym wyzwaniem Unii Europejskiej na najbliższe lata wielu polityków uznaje zwiększenie świadomości opinii publicznej w krajach członkowskich, a zwłaszcza młodzieży, na temat Unii oraz zaangażowanie ich w działania i projekty unijne.

Zdaniem ekspertów obywatele państw członkowskich muszą być świadomi działań podejmowanych przez UE i rozumieć powody tych działań oraz musza zdawać sprawę z tego, jakie zmiany w ich codziennym życiu następują za sprawą działań UE.

[sc_embed_player fileurl=”http://efhr.eu/hdd/audycje_wos/3_2.mp3″]

Audycja w Radiu „Znad Wilii” 2013 11 13

2 bilety do kina wygrał   Łukasz Czunkiewicz. Gratulujemy i zadajemy kolejne pytanie!

Pomyśl! Czy słyszałeś o programach wymiany młodzieżowej ERASMUS czy Europejski Wolontariat? Jak uważasz, czy to dobry pomysł na integrację młodzieży w Unii Europejskiej?

Zamieść swoją odpowiedź na forum aktualności www.wos.efhr.eu i wygraj 2 bilety do kina w Wilnie!

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…