• 2013/11/22

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele” , TEMAT V: Aktywność społeczna (1)

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”	, TEMAT V: Aktywność społeczna (1)

400px-MarszlincolnEuropejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia innowacyjny edukacyjny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, który ma na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS). 

Przez 12 tygodni w piątkowych wydaniach “Kuriera Wileńskiego” będą ukazywały się artykuły z poszczególnych tematów WOS. W każdą środę o godz. 17.40 tematy te będą przedstawiane na antenie radia “Znad Wilii”.

Po ukończeniu kursu uczestnicy rozwiążą test za pośrednictwem Internetu i będą mieli możliwość wygrać tablet, telefon komórkowy, iPod i inne nagrody! Wszyscy uczestnicy  otrzymają dyplomy.

Weź udział w projekcie! Bądź świadomym obywatelem! Formularz, regulamin i więcej informacji na stronie http://wos.efhr.eu/

TEMAT V: Aktywność społeczna (1)

Czy uczestniczyłeś w społecznej akcji sprzątania „Darom”? Być może ofiarowałeś przedmioty lub pieniądze na cele charytatywne, lub w inny sposób działasz na rzecz organizacji społecznych? Czy zwracałeś się do policji informując o naruszeniu prawa? Czy uczestniczyłeś w pikiecie albo demonstracji? Czy złożyłeś swój podpis pod petycją bądź listem otwartym do władz? Jeżeli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałeś „tak” – już  jesteś aktywny społecznie i wykazujesz postawę obywatelską.

Pojęcie „aktywność społeczna“ jest raczej nowym zjawiskiem, o którym dopiero od niedawna dużo się mówi. Aktywność społeczna polega na ożywieniu i aktywizacji działalności różnych jednostek, grup społecznych i organizacji w ramach zaspokajania potrzeb indywidualnych. Przykładem aktywności społecznej może być organizowanie różnego rodzaju inicjatyw, wszelkie otwarte i pomysłowe kampanie,  programy i wiece. Ludzie i organizacje podczas aktywności społecznej spełniają się w realizacji powierzonych im zadań. Bardzo często człowiek działa na obszarze lokalnej wspólnoty.

W wolnym społeczeństwie instytucje państwowe mają być pomocą dla społeczeństwa. Jako obywatel możesz wpłynąć na otaczającą Cię rzeczywistość społeczną. Czy widzicie przejawy braku troski o wspólne dobro w naszym życiu publicznym? Zastanawiając się nad odpowiedzią, weźcie pod uwagę: dobro wspólne wszystkich mieszkańców Ziemi, dobro wspólne wszystkich mieszkańców kraju, dobro społeczności lokalnej, szkoły, klasy. Troska o wspólne dobro jest niełatwa, gdyż zazwyczaj wymaga poświęcenia własnego dobra – czasu, pieniędzy, pracy, uwagi, a czasem – nawet życia.  Sami często nie doceniamy troski o dobro wspólne jako fundamentu, bez którego nawet najlepiej skonstruowany gmach ustrojowy jest narażony na upadek. Zastanów się, czy młodzi ludzie w twoim wieku mogą troszczyć się o dobro wspólnot, do których należą – a jeżeli tak, to w jaki sposób? Wyobraź sobie przynajmniej jedną rzecz, którą sam mógłbyś zrobić dla dobra klasy, szkoły, społeczności lokalnej lub Litwy.

Aktywność społeczna może przybierać różne formy – od zaangażowania jednostki w wolontariacie aż do aktywizacji całego społeczeństwa. Może zawierać dla przykładu wysiłki skierowane na rozwiązanie jednego problemu, poprzez  działanie z innymi ze wspólnoty lub współdziałanie z odpowiednimi  instytucjami  demokratycznego państwa. Dlatego też instytucje państwowe muszą zabezpieczać nasze prawa, jako wolnych i aktywnych obywateli. Do praw, z których najczęściej korzystamy, jako obywatele państwa, zaliczamy: prawo ludzi do publicznych zgromadzeń w postaci marszów, pikiet, manifestacji; prawo ludzi do zrzeszania się w organizacje pozarządowe, np. stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe czy partie polityczne; prawo biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach, udziału w referendach oraz ich organizowania; prawo dostępu do informacji publicznej w postaci uczestnictwa w zebraniach kolegialnych organów państwa, udziału w konsultacjach społecznych i uzyskania informacji od organu publicznego.

Art. 20 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uznaje prawo każdego człowieka do „spokojnego zgromadzania się i stowarzyszania się”. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku zawarta przez państwa europejskie skupione w Radzie Europy, umożliwia składanie skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na państwo niewywiązujące się z jej postanowień, z kolei w art. 11. ust. 1. wskazuje, że każdy człowiek „ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzenia się oraz do swobodnego stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów”.

W każdym demokratycznym państwie obywatele mają także prawo do głosowania. Właśnie udział w wyborach jest jednym z najważniejszych narzędzi wywierania wpływu na przyszłość. Więc jeżeli myślimy, że głosować nie jest warto, pozwalamy dla innych osób zmienić rzeczywistość na swoją miarę. Poza tym uczestnictwo w wyborach jest obowiązkiem każdego z nas. Mamy nie tylko bierne prawo wyborcze – wybieranie przedstawicieli do parlamentu, samorządów miejskich, na prezydenta, ale również i sami możemy wystawić swoją kandydaturę w wyborach. Na Litwie takie prawo przysługuje od wieku 20 lat w wypadku kandydowania do rady samorządu miejskiego, od 25 lat – do parlamentu, zatem prezydentem może zostać osoba nie młodsza niż 45 lat.

 Obywatele demokratycznych państw mają również prawo na bezpośrednie wyrażanie swojej opinii w ważnych sprawach dla państwa podczas głosowania w „referendum”. Na Litwie referendum może być przeprowadzone w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, np. Konstytucja Republiki Litewskiej została zaaprobowana w referendum z 25 października 1992 roku; w maju 2003 r. odbyło się referendum w sprawie członkostwa Litwy w Unii Europejskiej.

Tylko przez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym możemy zmienić otaczający nas świat.

[sc_embed_player fileurl=”http://efhr.eu/hdd/audycje_wos/5_1_2.mp3″]

Audycja w Radiu „Znad Wilii” 2013 11 27

 2 bilety do kina w Wilnie wygrała Agata Tylingo. Gratulujemy i zadajemy kolejne pytanie!Pomyśl!  Jak myślisz, czy uczestnictwo  w zespole muzycznym bądź w teatrze można określić mianem aktywności społecznej? Dlaczego?

Zamieść swoją odpowiedź na forum aktualności www.wos.efhr.eu i wygraj 2 bilety do kina w Wilnie!

Powiązane artykuły

Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje pomoc prawną dla zagrożonych szkół mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje pomoc prawną dla zagrożonych szkół mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wyraża głęboką troskę w związku z aktualną sytuacją dwóch szkół mniejszości…
Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…