• 2014/04/01

Sprawa bezprawnego nieudzielenia prawa przystąpienia do akredytacji dla Szkoły Średniej w Trokach trafiła do sądu

Sprawa bezprawnego nieudzielenia prawa przystąpienia do akredytacji dla Szkoły Średniej w Trokach trafiła do sądu

Traku vidurine mokyklaDnia 19 grudnia 2013 r., na posiedzeniu Rady samorządu rejonu trockiego, głosami 14 z 25 radnych koalicji rządzącej, Szkołę Średnią w Trokach pozbawiono prawa do akredytacji. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), uznając decyzję za nieuzasadnioną i niezgodną z aktami prawnymi, zaangażowała się w wyjaśnienie sprawy i udzieliła bezpłatnej pomocy prawnej władzom szkoły.

EFHR przypomina, że decyzją Rady samorządu rejonu trockiego prawo przystąpienia do akredytacji programów kształcenia średniego na rok 2014 otrzymały następujące szkoły: Szkoła Średnia w Wysokim Dworze, im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, D. Malinausko w Hanuszyszkach i Madeinos w Połukniu. („Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. S1-331 „Dėl Trakų rajono Aukštadvario, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Onuškio Donato Malinausko ir Paluknio „Medeinos“ vidurinių mokyklų vidurinio ugdymo programų akreditacijos“).

Wśród wymienionych szkół nie było Szkoły Średniej w Trokach, chociaż grupa członków Rady złożyła alternatywny projekt, w którym proponowano przyznać prawo do akredytacji również tej szkole. W odpowiedzi zaś na prośbę dyrektora szkoły o wytłumaczenie podjętej decyzji, Rada nie podała żadnych motywów odrzucenia prośby, została jedynie poinformowana o odrzuceniu projektu alternatywnego. Warto zaznaczyć, że w Planie ogólnym reorganizacji, przekształcenia struktury wewnętrznej szkół rejonu trockiego na lata 2012-2015 Rada jednak miała przewidziane, że szkoła średnia w Trokach przystąpi do akredytacji,a z kolei jeżeli program zostanie akredytowany, szkoła uzyska status gimnazjum.

20 stycznia 2014 r. Szkoła Średnia w Trokach złożyła skargę do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego (Vilniaus apygardos administracinis teismas) w związku z nieuzasadnioną decyzją Rady. W skardze zostało zaznaczone, iż niezasadnie odmówiono akredytacji oraz zwrócono się do Sądu z prośbą o zobowiązanie Rady rejonu samorządu trockiego do ponownego rozpatrzenia prośby przystąpienia szkoły do akredytacji programu nauczania i przyjęcia przez Radę uzasadnionej decyzji.

Szkoła zaznaczyła również, że jednym z kryteriów uzyskania akredytacji jest m.in. posiadanie statusu jedynej szkoły prowadzącej nauczanie w języku mniejszości narodowych w mieście oraz spełnianie wymogu posiadania minimalnej liczby uczniów w klasie 11-tej. Warto zaznaczyć, że zgodnie z oficjalnymi danymi szkoła co roku kompletuje klasę 11 liczącą 16-24 osób, którą co roku uzupełnia od 3 do 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach. Kryterium akredytacyjne, wymagające kompletowania klasy 11-tej z minimum 15-oma uczniami, jest spełnione. Nie zważając na to, Rada samorządu pozbawiła Szkołę Średnią w Trokach prawa do akredytacji, w wyniku czego już od 1 września 2014 roku w Trokach nie byłoby możliwości zdobycia wykształcenia średniego w języku polskim.

Jeżeli akredytacja nie zostanie przeprowadzona,  Szkoła Średnia w Trokach zostanie przekształcona w oddział gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie. Warto podkreślić, że Ministerstwo Oświaty i Nauki, do którego szkoła także zwróciła się z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji,  w piśmie z dnia 5 lutego 2014 r. uznało, że szkoła odpowiada wymogom przystąpienia do akredytacji. W tym samym wniosku Ministerstwo poprosiło Radę o umotywowanie podjętej decyzji oraz o przedstawienie informacji, dlaczego  szkoła jednak została pozbawiona prawa do akredytacji.

W międzyczasie Rada samorządu trockiego przygotowała projekt przekształcenia struktury wewnętrznej Szkoły Średniej w Trokach oraz szkoły w Połukniu. W przedstawionym projekcie zaplanowano rozpoczęcie przekształcania struktury wewnętrznej szkoły i przerwanie od 1 września 2014 r. wykonywania programu kształcenia średniego. W projekcie postanowiono również nie organizować przyjęcia uczniów do klasy 11. Oznacza to, że Rada samorządu rejonu trockiego ma zamiar jeszcze przed przyjęciem decyzji przez sąd w tej sprawie, uprawomocnić swe plany pozbawienia Trok posiadania szkoły, świadczącej średnie wykształcenie w języku polskim.

Zdaniem EFHR jest to kolejny przykład dowodzący, iż pomimo obowiązującego prawa, przyjmowane są bezprawne i pogarszające sytuację polskiej mniejszości narodowej decyzje. Rada nie tylko nie wykonuje zatwierdzonego Planu ogólnego reorganizacji i przekształcenia struktury wewnętrznej szkół, ale też w sposób niezgodny z prawem chce reorganizować szkołę, która faktycznie spełnia wszystkie wymogi niezbędne do uzyskania akredytacji.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…