• 2014/12/08

Konkurs na wsparcie projektów upowszechniających kulturę mniejszości narodowych

Konkurs na wsparcie projektów upowszechniających kulturę mniejszości narodowych

kulturos-ministerijaJuż kolejny raz Ministerstwo Kultury Litwy ogłosiło konkurs na projekty wspierające upowszechnianie kultury mniejszości narodowych. Działające w sferze kultury na Litwie osoby prawne mogą liczyć na częściowe wsparcie finansowe (do 80%) zgłaszanych od 15 listopada do 15 grudnia b.r. projektów.

W tym roku wsparcie finansowe może być przyznane projektom dotyczącym m.in. upowszechniania kultury mniejszości narodowych na Litwie i za granicą, wspierania działalności dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych, zachowania dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych. Wśród projektów mogą być również projekty dotyczące rozwoju tolerancji narodowej, wspierające działalność sobotnich i niedzielnych szkółek mniejszości narodowych, walkę z rasizmem i dyskryminacją, projekty wspierające integrację mniejszości romskiej oraz dotyczące pielęgnowania tożsamości narodowej.

Jednakże, według informacji udzielonych przez Ministerstwo Kultury, nadal nie jest znana kwota, która zostanie przyznana na tegoroczne projekty. Zdaniem Ministerstwa, możliwe jest, że będzie ona podobna do tej sprzed roku, czyli wyniesie ok. 288 tys. lt. Jednakże od 2007 r. do 2013 r. zauważyć można niemalże dwukrotny spadek liczby składanych projektów i ponad dwukrotny spadek przyznawanego wsparcia.

Rok

Liczba złożonych wniosków

Kwota, o jaką ubiegano się

Liczba wspartych projektów

Kwota przyznana na projekty

2007

323

2 345 670

218

577 150

2008

326

2 612 900

265

610 700

2009

340

2 453 150

197

550 000

2010

2011

152

1736 590

99

270 000

2012

180

2 096 316

100

270 000

2013

180

2 310 675

94

288 000

Oprócz tego w 2010 r. nie ogłoszono konkursu na projekty upowszechniające kulturę mniejszości narodowych ze względu na zmniejszenie wsparcia finansowego, które było udzielane na działanie, w ramach którego Ministerstwo ogłasza wspomniany konkurs.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przypomina, iż zgodnie z Konstytucją RL (art. 37) oraz innymi międzynarodowymi dokumentami, które Litwa ratyfikowała, zobowiązana jest ona do stworzenia mniejszościom narodowym odpowiednich warunków do pielęgnowania swego języka, kultury i obyczajów. Może się to odbywać między innymi poprzez udzielanie odpowiedniego wsparcia finansowego na projekty kulturalne lub edukacyjne skierowane do mniejszości narodowych.

Jednakże Komitet Ministrów Rady Europy w swojej rezolucji z 2012 r. o wdrażaniu Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych wskazuje m.in. na brak jasnych i spójnych regulacji prawnych, dotyczących ochrony mniejszości narodowych na Litwie, a także na niewystarczające środki finansowe na ochronę ich kultury i tożsamości. Co tym samym jest podpowiedzią dla Rządu i Ministerstwa, że niezbędne jest zwiększenie środków finansowych na projekty dotyczące upowszechniania kultury mniejszości narodowych i zachowania ich tożsamości.

Więcej informacji o tegorocznym konkursie można znaleźć na stronie Ministerstwa Kultury.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…