• 2015/10/30

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT IV: Problemy współczesnego świata

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT IV: Problemy współczesnego świata

globusEuropejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) kontynuuje realizację skierowanego do uczniów klas 9-12 projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”. Słuchając co środę o godz. 15:40 audycji w radiu „Znad Wilii” oraz czytając artykuły w piątkowych wydaniach gazety „Kurier Wileński” uczniowie poznają 8 bloków tematycznych. Przedstawiamy temat czwarty „Problemy współczesnego świata”. Więcej informacji oraz regulaminu szukaj na www.efhr.eu oraz platformie wos.efhr.eu.

Współcześnie, ludność całego świata musi zmierzyć się z różnymi problemami społecznymi, które powstają na skutek działalności człowieka. Każdego roku przybywa nowych wyzwań, a już istniejące problemy – pogłębiają się.

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest dynamiczny przyrost ludności. Zbyt szybkie tempo wzrostu ludności, powoduje powstanie nowych trudności, z którymi człowiek nie jest w stanie się uporać. Jest to przede wszystkim kłopot z zapewnieniem mieszkań, pracy i żywności. Skutkiem zbyt gwałtownego wzrostu liczby mieszkańców na świecie jest ogromna emigracja ludności do krajów wysoko rozwiniętych.

Jeszcze w XVII w. liczba ludności świata wynosiła ok. 500 mln ludzi. Z każdym rokiem, liczba ta, gwałtownie zwiększała się. Obecnie populacja świata przekroczyła 7 mld. Nagły wzrost liczby ludności był spowodowany m. in. polepszeniem warunków sanitarnych życia, co spowodowało spadek umieralności. Najwyższe tempo wzrostu populacji ma miejsce na kontynentach mniej rozwiniętych, takich jak Afryka czy Ameryka Łacińska. Z innym problemem muszą się natomiast uporać mieszkańcy krajów wysoko rozwiniętych. Tam bowiem, postępuje szybkie starzenie się społeczeństwa, co powoduje konieczność zmierzenia się z takimi problemami jak wypłaty emerytur, rent oraz poszukiwanie siły roboczej. Polska w spisie najludniejszych krajów świata zajmuje 34 miejsce, zaś Litwa 131. Niezmiennie na czele rankingu znajdują się Chiny (ok. 136 mln), a zaraz za nimi Indie (ok. 123 mln).

Kolejną trudnością, która zwłaszcza w ostatnich latach jest zauważalna, to problem uchodźców, czyli osób stale lub czasowo mieszkających poza granicami własnego państwa, spowodowany przyczynami ekonomicznymi, politycznymi lub religijnymi i apatrydów (osoby niemające obywatelstwa żadnego państwa). Jak wynika z raportu unijnej agencji Frontex, od stycznia do połowy września bieżącego roku do Europy przybyło około 500 tysięcy imigrantów, pochodzących w większości z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Sytuacja uchodźców wiąże się głównie z trudnymi warunkami życiowymi. W związku z tym problemem, został powołany przez ONZ Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), którego głównym zadaniem jest pomoc uchodźcom i bezpaństwowcom (tzw. apatrydaom), którzy potrzebują wsparcia. UNHCR podaje, że obecnie na świecie może mieszkać ok. 6,5 mln apatrydów.

Z zagadnieniem tym związane jest również zjawisko emigracji (dobrowolny wyjazd z ojczystego kraju do innego państwa w celu osiedlenia się tam). Według danych Departamentu Statystyki Litwy tylko w pierwszym półroczu 2015 roku, z Litwy wyemigrowało 22.6 tys. osób. Najwięcej litewskich emigrantów wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec czy USA.

Następnym, równie ważnym problemem współczesnego świata jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Do zjawisk z tym związanych zalicza się np. efekt cieplarniany (zjawisko podwyższenia temperatury, spowodowane emisją związków węgla, azotu i siarki do atmosfery w wyniku rozwoju przemysłu i motoryzacji), zanieczyszczenia powietrza (są źródłem kwaśnych deszczy, które powodują osłabienie płuc u niemowląt, zakwaszenie rzek i jezior oraz prowadzą do niszczenia fauny i flory), zanieczyszczenie wód i degradacja gleb.

Świat stoi także przed wyzwaniem jakim jest rozwój nauki i techniki. Wątpliwości natury etycznej jakie pojawiają się w związku z próbami klonowania organizmów czy dyskusje wokół budowy elektrowni atomowych (jak ta na Litwie zakończona referendum, w którym 62% obywateli opowiedziało się przeciwko, a tylko 34,09% za budową Wisagińskiej elektrowni atomowej) oraz kwestii budowy bomb atomowych przez coraz większą liczbę państw to nieodłączne elementy współczesnych czasów.

Obecnie jednym z największych światowych problemów jest terroryzm, czyli użycie przemocy lub groźba jej użycia przez jednostkę bądź grupę w celu zastraszenia ludzi i osiągnięcia konkretnych celów politycznych lub ideologicznych. Od zamachów z 11 września 2001 roku na World Trade Center w Nowym Jorku wiele państw zostało dotkniętych przez akty terroryzmu i podejmuje działania zapobiegające takim działaniom w przyszłości.

W dzisiejszych czasach, ludność na całym świecie musi stawić czoło napływającym zewsząd problemom, które z biegiem czasu przybierają monstrualne rozmiary i stają się uciążliwe dla całej ludzkości. Ważne, żeby ludzie potrafili uświadomić sobie rodzaj i skalę zagrożeń, bo tylko wtedy będą w stanie znaleźć właściwe rozwiązania. Aby zapobiec szerzeniu się problemów, powstają różne organizacje międzynarodowe, jak na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy Greenpeace, które swoim działaniem chcą zmieniać rzeczywistość na lepsze.

Za odpowiedź udzieloną w temacie „Unia Europejska” bilety do kina zdobył Marek Macijewski. Gratulujemy i zadajemy kolejne pytanie!

Pomyśl! W jaki sposób społeczność międzynarodowa może walczyć z pogłębiającym się problemem ubóstwa w krajach „biednego Południa”? Zamieść swoją odpowiedź do 4 listopada na forum dyskusyjnym na platformie wos.efhr.eu i wygraj dwa bilety do kina na dowolnie wybrany film!

Audycja w Radiu „Znad Wilii” 2015 10 28

EFHR

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…