• 2013/02/06

Szkolenia w ramach Ruchu na rzecz Zwalczania Mowy Nienawiści

Szkolenia w ramach Ruchu na rzecz Zwalczania Mowy Nienawiści

no-hate-speechDepartament Młodzieży Rady Europy zaprasza wszystkich młodych internetowych aktywistów zainteresowanych przypadkami naruszeń praw człowieka, przemocą, agresją w sieci, dyskryminacją i rasizmem do ubiegania się o udział w serii bezpłatnych szkoleń, które odbędą się w okresie między lutym 2013 a marcem 2014 w Budapeszcie oraz on-line. Rekrutacja trwa do 7 lutego 2013.

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji i umiejętności 30 aktywistów, którzy następnie podejmą działania przeciwko szerzeniu mowy nienawiści w sieci i zajmą się upowszechnianiem i ochroną praw człowieka w Internecie. Dzięki szkoleniu będą oni również w stanie samodzielnie podejmować inicjatywy i aktywnie działać w zainicjowanym przez Radę Europy Ruchu na rzecz Zwalczania Mowy Nienawiści.

Cele szczegółowe:

Cykl szkoleń obejmować będzie seminarium stacjonarne w terminie 6 – 14 kwietnia 2013 roku w Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie, szkolenie oraz szereg inicjatyw typu e-learning mających na celu wsparcie kampanii przeciwko mowie nienawiści w Internecie, prowadzonej przez Departament Młodzieży Rady Europy.

 • Upowszechnianie wiedzy, rozwój umiejętności i zachowań niezbędnych do właściwego promowania i ochrony praw człowieka w środowisku online;
 • Zrozumienie i analiza przyczyn, przejawów, konsekwencji i wpływu rasizmu i dyskryminacji w świecie wirtualnym;
 • Ukazanie, w jaki sposób mowa nienawiści stanowi naruszenie praw człowieka;
 • Poznanie różnorodnych form działania na rzecz praw człowieka online, analiza i ocena różnych metod i narzędzi wykorzystywanych w tym celu;
 • Zmotywowanie uczestników do działania przeciwko mowie nienawiści w Internecie i wyposażenie ich w stosowne ku temu narzędzia;
 • Wspieranie uczestników w zdefiniowaniu ich roli w europejskiej kampanii online przeciwko mowie nienawiści, a także w przygotowywaniu i podejmowaniu inicjatyw w tym zakresie;
 • Wspieranie procesu tworzenia sieci młodych aktywistów i organizacji młodzieżowych w ramach kampanii.

Metodologia szkolenia

Szkolenie oparte jest na blended learning, tak zwanej mieszanej (zintegrowanej) metodzie kształcenia, łączącej tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z działaniami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera. Seminarium szkoleniowe oparte jest na zasadach edukacji nieformalnej, skupionej na uczniu i wymagającej dużego zaangażowania. W ujęciu ogólnym kurs da uczestnikom możliwość doświadczenia, przemyślenia i omówienia zagadnień związanych z prawami człowieka i łamaniem praw człowieka online, w szczególności w zakresie form mowy nienawiści, ale również w odniesieniu do aktywności internetowej. Cały kurs został przygotowany w formie środowiska wzajemnego uczenia się, w którym to środowisku, przy zastosowaniu różnorodnych metod, uczestnicy mogą porównać swoje podejścia do tematu i sposoby działania. Informacje przekazane przez ekspertów w tej dziedzinie wzbogacą szkolenie oraz poszerzą wiedzę uczestników zarówno podczas seminarium stacjonarnego, jak i w trakcie e-learningu.

Uczestnicy szkolenia będą także brali udział w innych inicjatywach przewidzianych w ramach projektu, na przykład w seminariach krajowych lub opracowaniu narzędzi edukacyjnych. Ich zadaniem będzie też samodzielne opracowanie co najmniej jednego projektu lub inicjatywy w ramach europejskiej kampanii młodzieżowej online.

Szkolenie zostało skonstruowane w taki sposób, aby jego uczestnicy mogli dopasowywać swój proces uczenia się do własnych potrzeb oraz by aktywnie angażowali się w kształtowanie nauki w grupie.

W programie poruszone zostaną następujące tematy:

 • Prawa człowieka, zasady i mechanizmy ochrony tychże praw, w tym ochrona praw człowieka online;
 • Rasizm i dyskryminacja, łącznie z różnymi ich przejawami w Internecie; historia, forma i podłoże tych zjawisk;
 • Praca z młodzieżą w zakresie zwalczania rasizmu i dyskryminacji: wartości, praktyka i
  dylematy;
 • Przyczyny mowy nienawiści, jej formy i konsekwencje, różne formy podejścia do tej kwestii, współpraca z osobami będącymi celem ataków oraz ze sprawcami tych ataków;
 • Podejmowanie działań online z uwzględnieniem cyfrowego aktywizmu i prowadzenia kampanii online, skupienie się na taktyce działania i narzędziach;
 • Opracowywanie inicjatyw online na rzecz zwalczania mowy nienawiści.

Kalendarz szkolenia

20 lutego 2013 – rozpoczęcie etapu e-learningu;

21 marca 2013 – rozpoczęcie europejskiej kampanii młodzieżowej na rzecz walki z mową nienawiści; 6-14 kwietnia 2013 – stacjonarne seminarium szkoleniowe w Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie;

kwiecień – grudzień 2013 – nauka i prowadzenie kampanii online

grudzień 2013 – zakończenie kursu, ewaluacja i wręczenie certyfikatów

styczeń – marzec 2014 – działania w ramach kampanii, środki wsparcia na potrzeby networkingu i ocena realizacji działań.

Europejska kampania przewiduje w ciągu roku kilka dni działań online, podczas których uczestnicy szkolenia wspólnie z innymi interesariuszami kampanii będą mieli za zadanie przygotować i przeprowadzić tego rodzaju akcje.

Profil uczestników

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe kryteria:

 • mają 18 – 30 lat, w uzasadnionych przypadkach możliwy jest wyjątek;
 • aktywnie działają w sieci (blogerzy, aktywiści mediów społecznościowych, managerowie społeczności, moderatorzy itp.);
 • mają doświadczenie w mobilizowaniu młodych ludzi online wokół spraw dla nich ważnych, w szczególności związanych z wolnością słowa, prawami człowieka, zwalczaniem rasizmu i dyskryminacji, prowadzeniu kampanii i inicjatyw online;
 • cenią prawa człowieka i są zainteresowane podejmowaniem dalszych działań przeciw rasizmowi i dyskryminacji w środowisku online;
 • są zmotywowane do aktywnego udziału we wszystkich etapach szkolenia;
 • będą wspierać prowadzenie kampanii online, a także opracują i zrealizują przynajmniej jedną inicjatywę w ramach kampanii;
 • poziom ich kompetencji informatycznej jest co najmniej na poziomie średnim;
 • są w stanie samodzielnie pracować w języku angielskim w mowie i w piśmie;
 • należą do organizacji młodzieżowej i/lub nieformalnej grupy aktywistów lub społeczności internetowej.

Składanie wniosków, procedura i wybór uczestników

Wszyscy chętni proszeni są o wypełnianie wniosków online, które można znaleźć pod poniższym linkiem: http://youthapplications.coe.int/

Termin składania wniosków

Wnioski należy wypełnić i przesłać do 7 lutego 2013 roku. Jeśli uczestnik jest związany z jakąś organizacją, list rekomendacyjny organizacji wysyłającej może zostać przesłany na platformę lub wysłany osobno emailem, faksem lub pocztą – list ten ma potwierdzać wsparcie danej organizacji dla uczestnika i jego / jej inicjatyw.

Grupa trenerów wybierze 30 osób w oparciu o kryteria wymienione powyżej. Może powstać lista zapasowa. Kandydaci zostaną poinformowani o fakcie zatwierdzenia lub odrzucenia ich wniosków oraz o tym, czy zostali umieszczeni na liście zapasowej, do 15 lutego 2013 r.

Warunki finansowe i praktyczne uczestnictwa

Język roboczy

Wspólnym językiem roboczym szkolenia jest angielski. Kandydaci winni porozumiewać się płynnie tym językiem w mowie i w piśmie.

Koszt podróży

Koszty podróży i koszty wiz w zakresie wszystkich stacjonarnych seminariów szkoleniowych realizowanych w ramach projektu są zwracane po przedstawieniu odpowiednich rachunków, zgodnie z przepisami Rady Europy. Zwrot kosztów należy się wyłącznie tym uczestnikom, którzy biorą udział w całym kursie. Należna kwota zostanie przesłana na wskazane konto lub przekazana gotówką (w euro) po zakończeniu każdego kursu.

Zakwaterowanie

Wyżywienie i zakwaterowanie na czas seminarium szkoleniowego jest opłacone przez Radę Europy i zapewnione w Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie.

Wpisowe

Każdy z uczestników każdego szkolenia zobowiązany jest uiścić opłatę wpisową w wysokości 60 euro. Kwota ta zostanie odliczona od sumy należnej do zwrotu tytułem kosztów podróży lub zwrócona przez ECM podczas szkolenia.

Kontakt i dalsze informacje

Aby uzyskać dalsze informacje na temat tego szkolenia, prosimy o kontakt pod adresem: eyc.proramme@coe.int.

Informacja pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl
Autorka: Aleksandra Karlińska

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…