• 2015/02/11

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się o dyskryminujących ofertach pracy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się o dyskryminujących ofertach pracy

W dniu 13 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) wydał orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie Vital Pérez przeciwko Ayuntamiento de Oviedo (gmina Owiedo, Hiszpania). Trybunał stwierdził, że ustawa prowincji Asturia, która ustala przy rekrutacji na stanowisko funkcjonariusza lokalnej policji górną granicę wieku wynoszącą 30 lat, jest sprzeczna z prawem UE.

Mario Vital Pérez zarzucił Ayuntamiento de Oviedo zatwierdzenie szczegółowych warunków ogłoszenia o konkursie mającym na celu obsadzenie 15 stanowisk funkcjonariuszy policji lokalnej. W owym ogłoszeniu przewidziano między innymi, że kandydaci na te stanowiska nie mogą mieć więcej niż 30 lat. Zdaniem M. Vitala Péreza, wymóg ten narusza jego podstawowe prawo równego dostępu do funkcji publicznych. W ocenie gminy Oviedo ogłoszenie o konkursie jest zgodne z prawem Prowincji Asturia.

Trybunał wskazał, że ustawa Prowincji Asturia jawnie wprowadza odmienne traktowanie ze względu na wiek. Trybunał w orzeczeniu odniósł się do dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000r. która ustanawia ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w celu wyeliminowania różnych form dyskryminacji. Dyrektywa w szczególności w kontekście zatrudnienia zabrania bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji ze względu na wiek. Poza tym Trybunał wyraził pogląd iż ustalenie przy rekrutacji górnej granicy wieku jest właściwe i konieczne w świetle dwóch zgodnych z prawem celów polityki socjalnej. Po pierwsze zapewnienie odpowiedniego wykształcenia wymaganego na danym stanowisku. Po drugie zagwarantowanie funkcjonariuszom racjonalnego okresu zatrudnienia przed przejściem na emeryturę.

Europejska Fundacja Praw Człowieka już od kilku lat prowadzi kampanię przeciwko dyskryminującym ofertom pracy. Stara się też, aby ludzie popełniający takie wykroczenia byli karani. W art. 8 ustawy Republiki Litewskiej o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn jest zaznaczone, że „w ogłoszeniach o pracę, o przyjęciu do służby cywilnej lub w celu spełniania potrzeb edukacyjnych zakazuje się bezwzględnie wskazywania wymogów odnośnie pierwszeństwa ze względu na płeć“. Również w artykule 11 Ustawy o równym traktowaniu jest zaznaczone, że w ogłoszeniach o pracę zabrania się wyróżniać takie cechy potencjalnego pracownika jak płeć, rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, status społeczny, niepełnosprawność, poglądy religijne, wiek .Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…