• 2016/05/25

Raport Departamentu Stanu USA dotyczący naruszania praw mniejszości na Litwie

Raport Departamentu Stanu USA dotyczący naruszania praw mniejszości na Litwie

Departament Stanu USA opublikował swój coroczny raport dotyczący Litwy. Biuro Demokracji, Praw Człowieka i Pracy jest organem odpowiedzialnym za Krajowe Sprawozdanie z Przestrzegania Praw Człowieka w 2015 roku na Litwie.

Tak jak niektóre, wcześniej wspomniane przez EFHR raporty, tak i ten zwraca uwagę na dyskryminację mniejszości narodowych mieszkających na Litwie. Departament odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe, misje dyplomatyczne i politykę zagraniczną dokonał oceny podejścia litewskiego rządu do międzynarodowych i pozarządowych dochodzeń w sprawach domniemanych pogwałceń praw człowieka. Raport pokazuje, że miejscowe i międzynarodowe organizacje działające na rzecz praw człowieka pracują na Litwie bez żadnych ograniczeń nakładanych ze strony rządu. Mimo, że w raporcie podkreślona jest obecność kilku różnych organizacji rządowych odpowiedzialnych za wcielanie w życie i egzekwowanie odpowiednich praw oraz rozpatrywanie skarg, to jednocześnie mówi się w nim o podważaniu efektywności tych instytucji przez wielu ludzi.

W kwestii mniejszości narodowych bądź rasowych raport podkreśla, że pomimo iż litewskie prawo zakazuje dyskryminowania mniejszości etnicznych/narodowych, to uprzedzenia i odmienne traktowanie ze względu na pochodzenie są wciąż obecne na Litwie. W pierwszych ośmiu miesiącach 2015 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarejestrowało 113 przypadków domniemanej dyskryminacji i podburzania do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym. Większość z tych przypadków dotyczyła szerzenia mowy nienawiści w Internecie. Raport podkreśla również, że pracownicy służby sądowniczej, jak i inne organy egzekwowania prawa rzadko zgłaszają te sprawy do sądu, priorytetowo traktując „prawdziwe“ przestępstwa, których ofiarami padły konkretne osoby.

Zanotowane również zostało, że dni świąt narodowych, 16 lutego i 11 marca, czyli rocznica ogłoszenia przez Litwę niepodległości od ZSRR w 1990 roku, to nadal rocznice, którym towarzyszą nacjonalistyczne manifestacje. Według raportu, uczestnicy tych zgromadzeń zwyczajowo wznoszą okrzyk „Litwa dla Litwinów“.

Jak można przeczytać w raporcie, przedstawiciele polskiej mniejszości narodowej nadal sprzeciwiają się pewnym wymogom – na przykład temu, żeby szkoły nauczały historii bądź geografii w języku litewskim. Wielu nauczycieli, szczególnie tych pracujących w polskich szkołach, jest zdania, że ten obowiązek naraża polską kulturę i tożsamość na obszarach z dużą liczebnością Polaków. Pedagodzy skarżyli się również na wymóg prawny, aby wszyscy uczniowie, niezależnie od tego, czy są rodowitymi Litwinami, napisali po litewsku zunifikowany egzamin kończący edukację. W raporcie możemy przeczytać, że na Litwie wciąż odbywają się strajki przeciwko zakazowi używania języka polskiego na oznaczeniach nazw ulic i w oficjalnych dokumentach, na przykład paszportach. Według autorów tego raportu, litewskie władze w przeciągu ostatniego roku nie podjęły żadnego kroku w kierunku rozwiązania tego problemu.

W kwestii dyskryminacji w miejscu pracy bądź dotyczącej zatrudnienia, raport pokazuje, że do września 2015 Rzecznik ds. Równych Możliwości przeprowadził 258 dochodzeń w sprawie dyskryminacji związanej z zatrudnieniem, włącznie z 9 sprawami o dyskryminujące ogłoszenia pracy, 22 sprawami o dyskryminację ze względu na status społeczny, 69 związanymi z religią, 35 z wiekiem, 2 przekonaniami, 3 z językiem, 12 z narodowością, 5 z orientacją seksualną i 67 związanymi z płcią. Co więcej, wielu pracowników jest nadal nieświadomych swoich praw w kwestii walki z dyskryminacją w miejscu pracy. Całość raportu można przeczytać tutaj.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…