• 2017/08/18

Pracodawca musi promować równe szanse w pracy

Pracodawca musi promować równe szanse w pracy

11 sierpnia 2017 r. Służba Rzecznika ds. równouprawnienia (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) opublikowała zalecenia w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Zgodnie z Ustawą o równouprawnieniu Republiki Litewskiej wszyscy pracodawcy powinni promować równouprawnienie w pracy, a od 1 lipca br. po wejściu w życie nowego Kodeksu Pracy pracodawcy zobowiązują się wdrożyć zasady równouprawnienia i niedyskryminacji.

W zaleceniach określa się, że pracodawca realizując równe możliwości i niedyskryminację nie ma prawa oceniać osoby ze względu na płeć, przynależność narodową, język, pochodzenie, położenie społeczne, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, przynależność etniczną, wyznania lub poglądy. Wyjątkiem są wymogi co do wyznań i poglądów we wspólnotach religijnych, jeśli wymagania te są uzasadnione.

Pracodawca nie ma prawa oceniać kandydata lub pracownika ze względu na stan cywilny osoby, a podczas rekrutacji powinien stosować jednakowe kryteria i warunki zatrudnienia, możliwości podniesienia kwalifikacji, uzyskania praktycznego doświadczenia zawodowego, zmianę kwalifikacji, móc przedstawić jednakowe zasady ulg w pracy, korzystać z jednakowych kryteriów oceny, jednakowe kryteria zwolnienia z pracy, jednakowe wynagrodzenie za tę samą pracę oraz inne wymagania pracodawcom.

Zasady równego traktowania gwarantują równe możliwości dla wszystkich – klientom i pracownikom. W zaleceniach są również opisane środki, które pomogą pracodawcom wdrożyć zasady równych możliwości.

Mając na celu zwiększenie świadomość pracodawców Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) w 2015 roku we współpracy ze Służbą Rzecznika ds. Równych Możliwości sporządziła ulotkę przeznaczoną dla pracodawców, jak napisać ogłoszenie o pracę nie łamiąc zasad równości kobiet i mężczyzn oraz ustawy o równych możliwościach. Dzięki współpracy pomiędzy EFHR a Służbą znacznie zmniejszyła się liczba możliwie dyskryminujących ofert o pracę, gdy w ofertach są konkretne wymogi co do płci, wieku lub stanu cywilnego kandydata. Z zasadami równego traktowania można się zapoznać tu.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem przez EFHR nieodpłatnego szkolenia na temat praw człowieka w miejscu pracy lub nauki proszone są o kontakt mailowy (szkolenia@efhr.eu) lub telefoniczny (+370 691 50 822).

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…