• 2015/06/11

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w sprawie praw konsumenta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w sprawie praw konsumenta

Dnia 4 czerwca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w trybie prejudycjalnym (C-497/13) w sprawie zasad dotyczących ochrony konsumentów w zakresie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

W dniu 27 maja 2008 r. Froukje Faber kupiła używany samochód w warsztacie samochodowym. W dniu 26 września 2008 r. samochód zapalił się w czasie jazdy i uległ całkowitemu zniszczeniu. Został odholowany przez służby pomocy drogowej do warsztatu samochodowego, który dokonał jego sprzedaży, a następnie na jego żądanie pojazd został przewieziony do przedsiębiorstwa zajmującego się demontażem w celu przechowania go. F. Faber twierdziła, z czym nie zgadzał się odnośny warsztat samochodowy, że przy tej okazji strony porozumiały się co do szkody i ewentualnej odpowiedzialności tego ostatniego. W piśmie z dnia 11 maja 2009 r. F. Faber obciążyła sprzedawcę odpowiedzialnością za poniesioną szkodę. Ponieważ sprzedawca zakwestionował przypisywaną mu odpowiedzialność, F. Faber wszczęła postępowanie sądowe. Gerechtshof (sąd apelacyjny) w Arnhem-Leeuwarden, Niderlandy, do którego zostało wniesione odwołanie, postanowił przedłożyć Trybunałowi Sprawiedliwości pytania prejudycjalne.

TSUE stwierdził, że sąd krajowy zobowiązany jest z urzędu zbadać czy podmiot jest uznany za konsumenta w rozumieniu dyrektywy 1999/44 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, jeżeli nawet podmiot nie powoła się na taki status. Trybunał przypomniał, że państwa członkowskie mogą postanowić, że w celu skorzystania ze swoich uprawnień konsument musi powiadomić sprzedawcę o braku zgodności w okresie dwóch miesięcy od daty, kiedy odkrył taki brak zgodności towaru z umową.

Kodeks Cywilny Republiki Litewskiej w art. 6.334 (Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas) stanowi, że w przypadku wystąpienia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Konsument ma prawo w rozsądnym terminie, ale nie później niż do dwóch lat żądać od sprzedawcy; naprawy towaru; wymiany towaru na nowy; obniżenia ceny towaru; odstąpienia od umowy. Poza tym jeżeli sprzedawca zataił wadę towaru to konsument ma prawo domagać się zwrotu ceny zapłaconej za towar oraz odszkodowania.

 

Trybunał podkreślił, że w przypadku niezgodności towaru z umową konsument powinien:

  • udowodnić wystąpienie braku zgodności, bez podawania przyczyny takiego stanu np. przedmiot nie posiada cech uzgodnionych w umowie lub też nie nadaje się do użytku;
  • udowodnić, że dany brak zgodności stał się fizycznie widoczny w ciągu sześciu miesięcy od dnia dostawy towaru.

 

Dyrektywa 1999/44 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

Dyrektywa wskazuje na zasady odnoszące się do sprzedaży dóbr konsumpcyjnych w Unii Europejskiej (UE) które gwarantują minimalny jednolity poziom ochrony dla konsumenta. Zapewniają w szczególności jego ochronę w przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…